Welkom bij Fosfaatrechten.nl

Fosfaatrechten

Fosfaatrechten

In 2015 heeft de Nederlandse veehouderij veel meer fosfaat geproduceerd dan toegestaan volgens de Europese afspraken. De melkveehouderij zorgt voor de grootste toename van de fosfaatproductie. Op dit moment wordt een wet voorbereid om een stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in te kunnen voeren. De verwachting is dat het nieuwe stelsel ingaat op 1 januari 2018.

De gevolgen van het uitstel van de uitvoering van het wetsvoorstel fosfaatrechten vindt u op RVO.nl . De meest actuele stand van zaken staat in deze brief aan de Tweede Kamer van 13 oktober 2016. Als er meer bekend is over het wetsvoorstel fosfaatrechten , vindt u dat op onze website.

Het fosfaatproductieplafond is overschreden. Nederland voldoet daardoor niet langer aan de voorwaarden die bij de derogatie van de Nitraatrichtlijn horen. Het is mogelijk dat Nederland hierdoor de derogatie verliest. Het kan betekenen dat daardoor ook individuele bedrijven geen mogelijkheid meer hebben om gebruik te maken van derogatie.

 

“We hebben geprobeerd de pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen”

Staatssecretaris van Dam

Peildatum toekenning fosfaatrechten

Alle melkveebedrijven krijgen per 1 januari 2018 een hoeveelheid fosfaatrechten toegekend op basis van het aantal gehouden koeien op 2 juli 2015, de datum waarop het fosfaatstelsel werd aangekondigd. De totale hoeveelheid rechten die op deze manier wordt toebedeeld is echter te groot om de fosfaatproductie weer onder het Europese maximum te brengen. Daarom is het inkrimpen van de melkveestapel via de fosfaatrechten onvermijdelijk, benadrukt Van Dam.

Nieuw stelsel van fosfaatrechten in voorbereiding

Een nieuw stelsel van fosfaatrechten voor melkvee is in voorbereiding. Hield u op 2 juli 2015 melkvee en heeft u op 1 januari 2018 een landbouwbedrijf? Dan kunt u fosfaatrechten krijgen. Mogelijk heeft u hier recht op. Daarom ontvangt u in augustus een brief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarin wordt gevraagd uw gegevens te controleren die van belang zijn voor de vaststelling van de fosfaatrechten.

Op dit moment worden alleen de gegevens toegelicht die nodig zijn voor de berekening van de hoeveelheid fosfaatrechten. Zodra het nieuwe stelsel in werking treedt, kan het RVO het aantal fosfaatrechten vaststellen. Naar verwachting gaat het stelsel in op 1 januari 2018.

Berekenen fosfaatrechten

Fosfaatrechten worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat. Het aantal fosfaatrechten geeft aan hoeveel mest melkvee mag produceren op een bedrijf in een kalenderjaar. Heeft u op 2 juli 2015 melkvee gehouden? En heeft u op het moment dat de wet van kracht is een landbouwbedrijf?  Dan kunt u fosfaatrechten krijgen.

Heeft u een landbouwbedrijf? Dan mag u na het invoeren van het nieuwe stelsel alleen melkvee houden als u over voldoende fosfaatrechten beschikt. Ook als u alleen jongvee houdt heeft u fosfaatrechten nodig. Dit geldt ook als u vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij houdt of overig vleesvee (met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren) als die onder diercategorie 101 of 102 vallen.

Op dit moment kunnen we alleen de gegevens toelichten die nodig zijn voor de berekening van de hoeveelheid fosfaatrechten. Het aantal fosfaatrechten voor uw bedrijf kunnen we pas vaststellen als de nieuwe wet van kracht is. Voor het berekenen van de fosfaatrechten zijn onder andere de volgende gegevens van belang:

 • aantal stuks melkvee per 2 juli 2015
 • melkproductie in 2015
 • gemiddeld aantal melkkoeien 2015
 • fosfaatruimte

Bekijken en wijzigen gegevens fosfaatrechten

Wilt u uw gegevens bekijken of wijzigen? Klik dan op de onderstaande button naar de website van het RVO.

Button fosfaatrechten wijzigen 2

Extra toelichting fosfaatrechten

Fosfaatrechten, wat houdt dat in?

 • Referentiedatum is 2 juli 2015
 • Uitgangspunt is het gemiddeld aantal stuks melkvee
 • Maximale hoeveelheid fosfaat per melkveebedrijf
 • Fosfaatrechten worden verhandelbaar
 • Wordt toegekend aan de hand van fosfaatrechten
 • Fosfaatproductie kan beperkt worden
 • Daardoor mogelijk om meer koeien te kunnen houden
 • Bij onvoldoende fosfaatrechten volgt een boete
Deze informatie is met zorg samengesteld, aan eventuele onjuist en/of onvolkomenheden in de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Regeling voor knelgevallen

Omdat grondgebonden bedrijven en knelgevallen worden gecompenseerd, komt het uiteindelijke afromingspercentage op bedrijfsniveau tussen 0 en (waarschijnlijk) maximaal 8 procent liggen. Het exacte afromingspercentage wordt op 1 juli 2017 vastgesteld, meldt het ministerie. Dit betekent niet dat de melkveestapel met 4 tot 8 procent moet krimpen, zoals veel media schrijven. Melkveehouders krijgen de mogelijkheid in hun melkvee management om de fosfaatproductie per koe te verlagen, om de reductie van de melkveestapel zo veel mogelijk te beperken.

Fosfaatproductieplafond

Vanaf 2018 moeten melkveehouders uiteindelijk de feitelijke fosfaatproductie in 2018 in overeenstemming hebben gebracht met de hoeveelheid rechten waarover zij na afroming beschikken. ‘Daar hebben melkveehouders dus ruim de tijd voor’, zo schrijft Van Dam in een brief naar de Tweede Kamer. ‘Op die manier wordt geborgd dat de totale fosfaatproductie in Nederland in 2018 in overeenstemming is met het fosfaatproductieplafond.’

Verhandelbaarheid fosfaatrechten

Melkveehouders die hun bedrijf beëindigen of die minder koeien willen houden kunnen de rechten die daarmee vrijkomen onderling verhandelen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat dit bijhouden in een register. Bij iedere transactie komt 10 procent van de overgedragen rechten te vervallen. Zodra de fosfaatproductie weer onder het Europees plafond is gebracht, geeft een fosfaatbank van RVO de rechten die via transacties zijn afgeroomd opnieuw uit aan bedrijven die aan nader te bepalen voorwaarden voldoen.

Derogatie

Het fosfaatrechtenstelsel moet Nederland in Brussel ook de garantie bieden op het voortzetten van de derogatie. Bij verlies van de vrijstelling moet de sector volgens Van Dam extra kosten maken, onder andere voor het verantwoord afvoeren van mest en voor het aanvoeren van extra kunstmest. Indicatief zijn die kosten berekend op 100 miljoen euro per jaar.

Vraag en aanbod fosfaat

Bent u van plan om fosfaatrechten te kopen of te verkopen? Hieronder ziet u een overzicht van het huidige aanbod.

Aanbod:

Kg te verplaatsen fosfaat prijs per kg BTW/landbouwregeling
1000 kg  € 120,00 BTW
700 kg  € 120,00 BTW

(kan eventueel ook in kleinere porties)

Gevraagd:

Voor diverse partijen zijn we naarstig op zoek naar kilogrammen fosfaat, voor aanbiedingen en vragen kunt u rustig bellen.

Neem contact op

Wilt u fosfaatrechten verkopen of aankopen?
Wilt u meer weten over de regelgeving omtrent fosfaatrechten of heeft u hulp nodig bij het beperken van de fosfaatproductie?

Mail, bel of vul onderstaand contactformulier in en wij helpen u graag verder.

 

Klaas Kooiker
06-51151098

Jan Steenhagen
06-13593325

Jacob Vrieling
06-53271521

Velden met een * zijn verplicht